1. Política de privadesaQPR, Temps d’ esport sl, informa als usuaris del lloc web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recaptats per la navegació o contractació de serveis a través del seu lloc web. En aquest sentit, QPR, Temps d’ esport sl garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en el Reial decret 1720/2007, de 21 desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la LOPD. L’ús d’aquesta web implica l’acceptació d’aquesta política de privadesa.

  2. Recollida, finalitat i tractaments de dades

  QPR, Temps d’ esport sl té el deure informar als usuaris del seu lloc web sobre la recollida de dades de caràcter personal que poden dur-se a terme, bé sigui mitjançant l’enviament de correu electrònic o en emplenar els formularis inclosos en el lloc web. En aquest sentit, QPR, Temps d’ esport sl serà considerada com a responsable de les dades recaptades mitjançant els mitjans anteriorment descrits.

  Al seu torn QPR, Temps d’ esport sl informa als usuaris que la finalitat del tractament de les dades recaptades contempla: L’atenció de sol·licituds realitzades pels usuaris, la inclusió en l’agenda de contactes, la prestació de serveis, la gestió de la relació comercial.

  Les operacions, gestions i procediments tècnics que es realitzin de forma automatitzada o no automatitzada i que possibilitin la recollida, l’emmagatzematge, la modificació, la transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals.

  Totes les dades personals, que siguin recollits a través del lloc web de QPR, Temps d’ esport sl, i per tant tingui la consideració de tractament de dades de caràcter personal, seran incorporats en els fitxers declarats davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per QPR, Temps d’ esport sl

  3. Comunicació d’informació a tercers

  QPR, Temps d’ esport sl informa als usuaris que les seves dades personals no seran cedits a terceres organitzacions, amb l’excepció que aquesta cessió de dades aquest emparada en una obligació legal o quan la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat de tractament. En aquest últim cas, solament es durà a terme la cessió de dades al tercer quan QPR, Temps d’ esport sl disposi del consentiment exprés de l’usuari.

  4. Drets dels usuaris

  La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal concedeix als interessats la possibilitat d’exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les seves dades personals. Mentre les dades de l’usuari són objecte de tractament per part de QPR, Temps d’ esport sl. Els usuaris podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’acord amb el previst en la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals. Per fer ús de l’exercici d’aquests drets, l’usuari haurà de dirigir-se mitjançant comunicació escrita, aportant documentació que acrediti la seva identitat (DNI o passaport), a la següent adreça: QPR, Temps d’ esport sl , Calle: Aribau nº 168 1-1 , Codi postal: 08036, Ciutat: Barcelona, Província: Barcelna o l’adreça que sigui substituïda en el Registre General de Protecció de Dades. Aquesta comunicació haurà de reflectir la següent informació: Nom i cognoms de l’usuari, la petició de sol·licitud, el domicili i les dades acreditatives. L’exercici de drets haurà de ser realitzat pel propi usuari. No obstant això, podran ser executats per una persona autoritzada com a representant legal de l’autoritzat. En tal cas, s’haurà d’aportar la documentació que acrediti aquesta representació de l’interessat.

POLITICA DE PRIVADESA

PADEL TIME SPORT ™ és una marca de Copyright de SL © del QPR © 2012 – 2014 Tots els drets van reservar. CIF: B-65890642, va registrar en el Registre Comercial de Barcelona dins Volum 43.417, foli 1, full B546.041, 1r